پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۷

۰۵ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۴
تعداد بازدید:۱۱۴۱
پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۷

    بودجه طرحی است جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله آن یک برنامه جاری در مدت معینی اجرا می شود. این برنامه شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع و تامین اعتبار و برآورد هزینه ها و سرمایه گذاریها ی لازم برای اجرای سیاست ها و رسیدن به اهداف با وجه ب محدودیت منابع و با هدف تخصیص منطقی بودجه ، به ترتیب مناسب و هدفمند است.

 

ساختار پیش‌بینی بودجه برای سال 1397 در نرم افزار پیش بینی بودجه  

گام یک: تکمیل قسمت عملکرد بودجه : در این قسمت لازم است ستون‌های تراز نوع سوم سال دو سال قبل و تراز نوع دوم سال قبل تکمیل گردند.

گام دوم: تکمیل قسمت برآورد سال جاری : در این قسمت لازم است ستون تراز نوع سوم سال قبل تکمیل شود  و در ادامه لازم است ستون تراز برآوردی نوع دوم سال جاری براساس برآورد مانده حسابها در پایان سال جاری بعد از تعدیلات حسابها (تراز برآوردی جاری  نوع دوم) محاسبه و درج شود.

توجه: دقت در برآورد مانده حسابهای تراز نوع دوم جاری بسیار مهم است و باید با توجه به مانده واقعی هر حساب در لحظه تهیه فرم مذکور در رابطه با درآمدها و هزینه ها و تعدیلات حسابها (استهلاکات و . . .) محاسبه و درج گردند

گام سوم: تکمیل قسمت محاسبه شهریه: برای محاسبه‌یِ شهریه، یک قسمت جداگانه به نام « محاسبه‌یِ شهریه» در نظر گرفته شده است که با تکمیل آن ارقام پیش‌بینی شهریه در جای مورد نظر در قسمت « پیش‌بینی سال آتی » قرار خواهند گرفت. در قسمت «محاسبه‌یِ شهریه» در ستون « ترم بهمن جاری» کل شهریه‌یِ نیمسال دوم( کد 411102 در کدینگ جدید مالی) وارد می شود و به همین ترتیب در ستون « ترم بهمن آتی» عمل می شود. در ستون جمع شهریه، محاسبات بر اساس 70 درصد ترم بهمن قبل و 30 درصد ترم بهمن جاری برای سال آتی به طور خودکار انجام می‌شود. در پیش‌بینی لازم است بین هزینه‌ها و منابع درآمدی، با توجه به سیاست‌های اعلام شده در بخشنامه پیش بینی بودجه تناسب منطقی برقرار گردد.

گام چهارم: تکمیل  قسمتهای مربوط به حوزه ها :

در این بخش از کارِ پیش بینی بودجه سال آینده ، لازم است اطلاعات مربوط به حوزه های مختلف(1. حوزه های پژوهش و فناوری، 2. آموزش و تحصیلات تکمیلی 3. حوزه عمران 4. حوزه ورزشی 5. حوزه دانشجویی و فرهنگی 6 . حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی 7. حوزه اداری و مالی 8. حوزه ریاست 9. حوزه پزشکی و 10. حوزه سما (در صورت وجود) ) با توجه به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد تکمیل شوند.

4ـ1  تکمیل اطلاعات حوزه پژوهش و فناوری

همانطور که در زیر و منطبق بر نرم افزار پیش بینی بودجه آمده است در این بخش قسمتهای زیر را به تفکیک داریم. لازم به توضیح است که 6 زیربخش ثابت برای تمام حوزه ها وجود دارد که لازم است سهم زیربخش های مربوطه با دقت پیش بینی شود این زیربخشهای ثابت عبارتند از : هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی، هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی، مخارج زیر ساختی و تجهیزات، مخارج عمرانی، هزینه های حساب های مستقل. در رابطه با حوزه پژوهش و فناوری که بودجه تکلیفی نیز دارد لازم است کل هزینه مربوطه در ردیف مربوطه منطبق بر سامانه تکمیل شود.

مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری(سهم عمرانی)

 

اعتبار امور سرمایه گذاری دانش بنیان ( سهم عمرانی)

 

تجهیزات پژوهشی ( سهم زیر ساختها)

 

هزینه های جاری از بودجه تکلیفی پژوهشی

 

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

 

 

4ـ2  تکمیل  اطلاعات حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی:

مطابق با  نرم افزار پیش بینی بودجه ، لازم است که ردیف های مربوط به این حوزه با دقت پیش بینی شود. ردیفهای ثابت 6 گانه در این قسمت نیز قابل مشاهده هستند.

هزینه های آموزشی

 

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

 

 

4ـ3  تکمیل  اطلاعات حوزه عمران

مطابق با  نرم افزار پیش بینی بودجه ، لازم است که ردیف های مربوط به این حوزه با دقت پیش بینی شود. پیش بینی بودجه طرح شفا نیز در این قسمت لازم است انجام شود. ردیفهای ثابت 6 گانه در این قسمت نیز قابل مشاهده هستند.

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

طرح شفا

 

 

 

 

4-4    تکمیل  اطلاعات حوزه ورزشی  

 

4-5   تکمیل  اطلاعات حوزه دانشجویی فرهنگی

مطابق با  نرم افزار پیش بینی بودجه ، لازم است که ردیف های مربوط به این حوزه ها با دقت پیش بینی شود. هزینه های تکلیفی این حوزه ها متناسب با بخشنامه های بودجه ورزشی و فرهنگی دانشجویی  نیز در این قسمت ها گنجانده شده است و ردیفهای ثابت 6 گانه در این قسمت ها  نیز قابل مشاهده هستند.

هزینه های تکلیفی

 

تجهیزات فرهنگی (از محل بودجه تکلیفی)

 

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

 

4ـ6   تکمیل  اطلاعات حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی

اطلاعات این بخش صرفاً شامل اطلاعات 6 گانه زیربخشهای ثابت به شرح زیر است:  

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

 

 

4ـ7   تکمیل  اطلاعات حوزه اداری و مالی

در تکمیل اطلاعات این بخش دقت شود که بودجه تکلیفی صندوق رفاه نیز گنجانده شده است. همچنین تکمیل ردیف اعتبار بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروهای مازاد با دقت مد نظر باشد.

هزینه های تکلیفی مربوط به حوزه صندوق رفاه

 

ااعتبار بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروهای مازاد

 

هزینه های مالی

 

هزینه های انتقالی به مناطق

 

هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

 

هزینه های حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی

 

هزینه های اداری و خدماتی پشتیبانی

 

مخارج زیر ساختی و تجهیزات

 

مخارج عمرانی

 

هزینه های حساب های مستقل

 

 

 

4ـ8  تکمیل  اطلاعات حوزه ریاست

تکمیل اطلاعات این بخش نیز شامل 6 ردیف اطلاعات پایه است و باید توجه کرد که این موضوع برای کلیه زیربخشهای حوزه ریاست شامل دفتر هماهنگ کننده بسیج، دفتر گزینش کارکنان و صلاحیت عمومی هیات علمی، دفتر اموراقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری، امور شاهد و ایثارگران، مرکز حراست و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست مد نظر باشد.

4ـ9  تکمیل  اطلاعات حوزه پزشکی ( در صورت وجود )

آن دسته از واحدهای دانشگاهی که دارای حوزه پزشکی هستند لازم است اطلاعات این بخش که شامل 6 بخش ثابت اطلاعاتی است با دقت تکمیل نمایند.

4ـ10  تکمیل  اطلاعات حوزه سما ( در صورت وجود )

این بخش نیز بر اساس اطلاعات پایه 6 گانه برای حوزه سما بایستی تکمیل شود.

گام پنجم: تکمیل  قسمتهای مربوط به"پیش بینی سال آینده"

این بخش شامل تکمیل زیربخشها به شرح زیر است:

 ستون « تراز برآوردی نوع سوم سال جاری» و « تراز پیش‌بینی نوع دوم سال آتی» است . لازم به ذکر است بخشی از اطلاعاتی که در مراحل مربوط به حوزه های گام چهارم تکمیل گردیده است بطور اتوماتیک در این بخش ظاهر می شود. سایر موارد لازم است که بصورت دستی در ستون پیش بینی تکمیل شود.

گام ششم: تکمیل  قسمتهای مربوط به" مقایسه دوره های مالی "

در این قسمت بخشهای عملکرد سال قبل، برآورد سال جاری و پیش‌بینی سال آتی به طور خودکار تکمیل و مقایسه و روند تغییرات و درصد رشد هر حساب به تفکیک مشخص می‌شود.

گام هفتم: تکمیل  قسمت مربوط به" درآمدهای غیر شهریه"

لازم است در این قسمت محل اصلی درآمد(آموزشی، پژوهشی و سایر) انتخاب شود و نیز نوع درآمد مربوطه از سرفصل مناسب انتخاب شود.

گام هشتم : تکمیل  قسمت مربوط به گزارش بودجه‌ای بر اساس صورت منابع و مصارف

این بخش به شرح زیر توسط نرم افزار تکمیل می‌شود:

این کاربرگ بر اساس کاربرگهای عملکرد سال قبل، برآورد سال جاری و پیش بینی سال اتی که قبلا اطلاعات آنها درج شده است تکمیل میگردد. تنها وارد کردن بودجه های مصوب سال های قبل و جاری در کاربرگ گزارش بودجه بر اساس بودجه های ابلاغی هر سال ضروری می باشد.

گام نهم: تکمیل  قسمت مربوط به گزارش مدیریتی از دیدگاه درآمد و هزینه

این بخش بر اساس اطلاعات وارد شده در بخشهای قبلی تکمیل می شود. لازم به ذکر است که برخی از اقلام گروه حسابهای نظیر "سایر دریافتها، حسابهای مستقل و درآمدهای دانش بنیان"، " هزینه های پژوهش و فناوری از محل درصد غیرشهریه" و "مخارج سرمایه ای" ضروری است در کاربرگ فوق از اطلاعات بودجه مصوب در سالهای مورد نظر تکمیل گردند.

 

در نهایت و بعد از تکمیل کامل نرم افزار پیش بینی بودجه توسط دفتر برنامه و بودجه به کمک و همیاری تمامی حوزه ها و بخش ها به تایید مسئولین مرتبط می رسد و سپس به سازمان مرکزی ارسال می گردد.