دفتر برنامه و بودجه

تعداد بازدید:۲۴۲۸
برنامه ریزی عبارت است از کار طراحی دراز مدت به منظور توسعه دانشگاه در ابعاد مختلف. در نظام آموزش عالی، برنامه ریزی با شناسایی روندها، گرایش ها، مسائل و مشکلات نظام، آمادگی لازم برای رویارویی با تغییرات و تحولات آتی را فراهم ساخته و با شناسایی وضع موجود، برای ترسیم وضعیت مطلوب در چارچوب برنامه ها و سیاست های بلند مدت، اقدام می کند.            

  بودجه،  برنامه مالی هر سازمان است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود، می‌باشد. به بیانی دیگر بودجه برنامه­­ای است که در آن اعتبارات سازمان‌ها بر حسب وظایف، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که آن‌ها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود انجام دهند، پیش بینی می‌شود. به عبارت دیگر در بودجه مشخص می‌شود که یک سازمان  و  حوزه‌های ذیربط در سال جاری بودجه، اولاً چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چه برنامه‌ها، عملیات و فعالیت‌هایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهند.

  اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دفتر برنامه و بودجه:

۱- تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری.

۲- ارسال گزارش تحلیلی و آماری مربوط به واحد در سال ۹۳ براساس شیوه‌نامه تدوین گزارش عملکرد به سازمان مرکزی دانشگاه.

۳- تهیه، تنظیم و تکمیل نرم‌افزار صندوق پژوهشی سال ۱۳۹۳.

۴- ارسال اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل و حسابرسی بودجه پژوهشی واحد در سال ۱۳۹۳ به ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و جذب ۸۴% بودجه پژوهشی سال ۱۳۹۳.

۵- تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه ۳ و ۶ ماهه و همچنین ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴.

۶-   پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴.

۷- پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵.

۸- طراحی و تدوین چارت سازمانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری، حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۹-  تعامل و همکاری با سایر قسمت‌های واحد به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های دانشگاه.

۱۰- تشکیل جلسات شورای راهبردی و برنامه‌ریزی واحد جهت بازنگری برنامه استراتژیک و پیش بینی بودجه.

۱۱- پایش برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بازنگری برنامه استراتژیک واحد.

۱۲- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف مطابق با برنامه پنج ساله توسعه واحد.

۱۳- تدوین برنامه راهبردی ششم توسعه واحد (۹۹-۱۳۹۵) با افق ۱۴۰۴

۱۴- نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی مربوط به سال ۱۳۹۵ براساس برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و ارسال آن به استان تهران جهت تصویب.

۱۵- آنالیز و تجزیه و تحلیل بودجه سال ۱۳۹۴

۱۶- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف واحد از طریق سامانه جامع ارزیابی عملکرد بصورت شش ماه اول و دوم سال ۱۳۹۴

میزان جذب بودجه غیر شهریه‌ای در سال ۹۳ و ۹۴

سال

۱۳۹۳

۱۳۹۴

درصد ( نسبت به شهریه)

۳/۴۱درصد

۵/۴۲ درصد

 

 

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۷