اسامی کارکنان حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر جمشید نجفپور

مدیر

آقای مهندس رضا خدیر

مسئول حوزه دانش بنیان

آقای مهندس حیدر احمدی

مسئول برنامهریزی و بودجه

آقای مهندس رحمان امینی

مسئول دفتر توانمندسازی درون سازمانی

خانم مهندس زهره قیدارپور

کارشناس دفتر توانمندسازی برون سازمانی

آقای دکتر محمدرضا ابراهیمزاده

آموزشهای آزاد مدارس (شیخ صدوق)

 
آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۶۵