اسامی کارکنان حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر جمشید نجفپور

مدیر

آقای مهندس رضا خدیر

مسئول حوزه دانش بنیان

آقای مهندس حیدر احمدی

مسئول برنامهریزی و بودجه

آقای مهندس رحمان امینی

مسئول دفتر توانمندسازی درون سازمانی

خانم مهندس زهره قیدارپور

کارشناس دفتر توانمندسازی برون سازمانی

آقای دکتر محمدرضا ابراهیمزاده

آموزشهای آزاد مدارس (شیخ صدوق)