اسامی کارکنان حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر جمشید نجف‎پور

مدیر حوزه

آقای دکتر محمدرضا ابراهیم زاده

مسئول دفتر توانمندسازی برون سازمانی

آقای مهندس رضا خدیر

مسئول حوزه دانش بنیان

آقای مهندس حیدر احمدی

مدیر برنامه‎ریزی و بودجه

آقای مهندس رحمان امینی

مسئول دفتر توانمندسازی درون سازمانی

خانم زهره قیدارپور

کارشناس دفتر توانمندسازی برون سازمانی