اسامی کارکنان حوزه

تعداد بازدید:۱۷۳۱

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر جمشید نجفپور

مدیر

 آقای مهندس رحمان امینی

مسئول دفتر توانمندسازی درون سازمانی

خانم مهندس موسی نژاد

مسئول برنامهریزی و بودجه

آقای مهندس امیر قنبری

مسئول حوزه دانش بنیان

خانم مهندس زهره قیدارپور

مسئول دفتر توانمندسازی برون سازمانی

 
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۸