اسامی کارکنان حوزه

 

پرسنل حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

امور اقتصادی دانش بنیان

مسئول امور اقتصادی دانش بنیان

رضا خدیر

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

مسئول دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

رحمان امینی

برنامه و بودجه

مسئول برنامه  و بودجه

حیدر احمدی

کارشناس بودجه

طاهره سلیمانی

کارشناس برنامه ریزی