جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی